Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Pracowników jest EPL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61858) przy ul. Grobla 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000257126, REGON: 300325081, NIP: 7781437467 (dalej: Administrator).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się w następujący sposób:
pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: gdpr.admin@eplglobal.com;
listownie pod adresem korespondencyjnym: EPL Poland Sp. z o.o., ul. Mahatmy Gandhiego 1, 66-300 Międzyrzecz;
telefonicznie pod numerem: +48 95 742 79 53.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w szczególności:
w celu zawarcia lub dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia;
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody;
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji lub od momentu wycofania wyrażonej zgody.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.;
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia, np. dostawcy IT, dostawcy aplikacji wspomagających procesy rekrutacyjne, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora;
podmioty powiązane z EPL Poland Sp. z o.o., w tym w ramach grupy kapitałowej EPL Global, w związku z realizacją obowiązków raportowych i sprawozdawczych, a także w ramach współpracy rekrutacyjnej.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji będą przekazywane do podmiotu powiązanego kapitałowo w ramach grupy EPL Global poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), mającego swoją siedzibę w Indiach. Przekazywanie danych osobowych poza EOG będzie odbywało się na podstawie umowy transferowej zawartej z tym podmiotem zawierającej standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską.
Osobom, których dane przetwarzane są w ramach procesów rekrutacyjnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych Administratora.

2020 bBranding