STRATEGIA
PODATKOWA

DOTACJE

Beneficjent EPL POLAND SP. Z O.O. realizuje projekt pn.:

„Opracowanie optymalizujących koszty rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji i kontroli jakości stosowanych w procesie wytwarzania tub z laminatu”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Cel projektu: modyfikacja procesu produkcji tub laminatowych w zakładzie EPL Poland Sp. z o.o. zmierzająca do optymalizacji kosztów poprzez zmniejszenie zużycia laminatu niezbędnego do wyprodukowania tuby oraz redukcję reklamacji.

Planowane efekty projektu: – zmniejszenie zużycia materiału potrzebnego do wyprodukowania tuby laminatowej;
– zmniejszenie kosztów pracy poprzez automatyzację procesów kontroli jakości zarówno gotowych tubek, jak ich całych opakowań zbiorczych partii wyrobu;

Wartość projektu: 14 809 923,38 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 645 636,47 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

2020 bBranding

EPL Poland sp. z o.o.  podaje do publicznej wiadomości informację o strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w celu realizacji obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT).