POLITYKA PRYWATNOŚCI

EPL Poland Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Wstęp

EPL Poland to największy światowy producent specjalistycznych opakowań, takich jak laminatowe tuby z tworzyw sztucznych, wykorzystywanych przez branżę FMCG (ang.Fast Moving Consumer Goods) i farmaceutyczną. Firma EPL Poland zatrudniająca ponad 2852 osób, reprezentujących 25 różnych narodowości i pracujących w 20 nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w jedenastu krajach sprzedaje ok. 7 miliardów tub rocznie, przy czym z roku na rok sprzedaż ta jest coraz większa.

W niniejszej “Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych” omówiono zasady, na jakich EPL Poland Limited (zwany dalej „EPL” lub “My”) i/ lub jego spółki zależne lub stowarzyszone (łącznie zwane „Spółką”) wykorzystują należące do Państwa informacje, które są nam udostępniane, a następnie przez nas gromadzone, ujawniane lub przekazywane. Przestrzegamy opisanej tu polityki w zakresie ochrony danych zgodnie z prawem obowiązującym w miejscach prowadzenia przez nas działalności. W niektórych przypadkach możemy publikować dodatkowe informacje w zakresie ochrony danych odnoszące się do konkretnych usług lub regionów.

Istotne jest, by zapoznali się Państwo z niniejszą „Informacją dotyczącą ochrony danych osobowych” oraz z każdą inną informacją dotyczącą ochrony prywatności (czy też z oświadczeniem o rzetelnym przetwarzaniu danych), udostępnianą przez nas w konkretnych sytuacjach w przypadku gromadzenia lub przetwarzania dotyczących Państwa danych, po to byście mieli świadomość, w jaki sposób oraz dlaczego wykorzystujemy takie dane. Niniejsza “Informacja dotycząca ochrony danych osobowych” stanowi uzupełnienie innych analogicznych informacji, przy czym nie ma na celu ich zastąpienia.

W jaki sposób wykorzystywane są zgromadzone dane?

Cele i zgodność z prawem przetwarzania danych

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego zgodne z prawem podstawy. Taką podstawą, umożliwiającą nam przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest, między innymi, uzyskana od Państwa zgoda potwierdzająca “uzasadniony interes” lub “uzasadniony cel”, w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest nam niezbędne w celu świadczenia usług na rzecz Państwa i/lub w celach wynikających z prowadzonej przez nas działalności.

Informacje wykorzystujemy na potrzeby świadczenia, analizowania, administrowania, ulepszania i personalizowania naszych usług oraz działań, przetwarzania rejestracji Państwa danych, świadczenia lub pozyskiwania usług, oraz w celu kontaktowania się z Państwem w związku z poniższymi kwestiami. Dla przykładu, wykorzystujemy dane w celu:


 • powiadamiania Państwa o zmianach w warunkach świadczenia usług lub w naszej polityce ochrony prywatności
 • umożliwiania Państwu korzystania z elementów interaktywnych, oferowanych za pośrednictwem naszych serwisów
 • udostępnienia ich naszym pracownikom ds. obsługi klienta, by mogli oni odpowiadać na Państwa zapytania/ wątpliwości dotyczące Państwa praw lub usług świadczonych na Państwa rzecz

Wykorzystywanie danych przez EPL Poland

Przekazywane przez Państwa informacje umożliwiają nam ulepszanie naszych usług oraz zapewnianie rozwiązań przyjaznych użytkownikowi. Czasami, na przykład podczas świadczenia niektórych usług czy funkcjonalności, możemy również wymagać podania przez Państwa danych kontaktowych. Rodzaj informacji, jakich od Państwa wymagamy, uzależniony jest od świadczonych usług, przy czym Spółka może wykorzystywać takie informacje przekazane przez użytkownika w celu utrzymywania, ochrony oraz ulepszania świadczonych usług.

Wszelkie udostępniane przez Państwa informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie będą traktowane jako informacje wrażliwe, jeżeli są one bez ograniczeń dostępne publicznie, na przykład wszelkie komentarze, wiadomości, blogi, notatki dostępne na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, itp.

Wszelkie komunikaty opublikowane/ przesłane / udostępnione przez użytkowników na publicznie dostępnych elementach stron internetowych / mediów społecznościowych stają się treściami opublikowanymi i nie traktuje się ich jako informacji umożliwiających identyfikację użytkownika objętych niniejszą „Informacją dotyczącą ochrony danych osobowych”.

W przypadku, gdy odmówicie Państwo podania informacji umożliwiających identyfikację na stronie internetowej, możemy nie być w stanie zapewnić świadczenia na rzecz Państwa niektórych usług za pośrednictwem takiej strony. Postaramy się powiadomić Państwa o tym podczas zakładania konta na naszej stronie internetowej. W żadnym razie nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu odmowy świadczenia niektórych usług na Państwa rzecz wskutek niepodania przez Państwa niezbędnych danych osobowych. 

W przypadku, gdy dokonacie Państwo rejestracji na naszej stronie, możemy się z Państwem od czasu do czasu kontaktować w celu aktualizacji Państwa danych osobowych, by umożliwić Państwu korzystanie z funkcji, które naszym zdaniem mogą być przydatne lub interesujące. 

Jakie dane są gromadzone

Poniżej podajemy rodzaje dotyczących Państwa danych osobowych jakie gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy:

 

Cel / czynność

Rodzaje danych 

Zgodna z prawem podstawa przetwarzania danych osobowych 

Kontakt z klientem – w celu przedstawiania wersji demonstracyjnych /zapewniania usług wsparcia 

 1. Adres e-mail 
 2. Numer telefonu 
 3. Informacje odnoszące się do konkretnych działań wraz z zapytaniami/ wiadomościami od klienta. 
 1. Uzasadniony interes 

Zatrudnienie –

na potrzeby ogłoszeń o pracę, lub przyjęcia do pracy

 1. Adres e-mail
 2. Numer telefonu
 3. CV
 4. Informacje dotyczące wykształcenia 
 5. Adres
 1. Uzasadniony interes 
 2. Realizacja umowy z Państwem 

Informacje zwrotne /wsparcie – w przypadku, gdy  przekazujecie nam Państwo informacje zwrotne, potrzebujecie wsparcia technicznego, lub jeśli kontaktujecie się z nami celem uzyskania innego rodzaju pomocy 

W takiej sytuacji gromadzimy Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, numer kontaktowy oraz ewentualnie inne dane osobowe, jak również wszelkie inne treści, jakie Państwo wyślecie do nas w celu udzielenia odpowiedzi.

 1. Uzasadniony interes

Subskrypcja – gdy zapisujecie się Państwo na którąś z naszych list mailingowych

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail 
 1. Uzasadniony interes 
 2. Zgoda

Dane techniczne użytkownika – w celu przekazania Państwu odpowiednich  treści z witryny internetowej 

 1. Adres IP, 
 2. Adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, lokalizacja przeglądarki 
 3. Ślady pozostawiane w sieci przez przeglądarkę
 1. Uzasadniony interes

Przechowywanie i dysponowanie danymi osobowymi

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne w celu, dla którego je pozyskaliśmy, na przykład na potrzeby realizacji umowy, rozpoczęcia realizacji umowy, lub w celach określonych przez wymogi prawne, księgowe lub innego rodzaju wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w przypadku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe a także, czy możliwa jest realizacja tych celów w inny sposób, oraz obowiązujące wymogi prawne.

Nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych w żadnych celach, również w celach marketingowych. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe w celu prowadzenia działalności oraz świadczenia usług, na potrzeby których są one przeznaczone, omówionych w niniejszej Informacji.

Państwa uprawnienia

Osoby, których dane dotyczą mają wiele uprawnień, jeżeli chodzi o ich dane osobowe.

 • Prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych: Osoby, których dane dotyczą mogą złożyć pisemny wniosek o przekazanie im kopii danych osobowych. Jednakże spełnienie takiego wniosku podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom, a także uzależnione jest od uprawnień przysługujących innym osobom. Każdy wniosek powinien w sposób wyraźny wskazywać, że jest to wniosek o udostępnienie danych złożony przez osobę, której dane dotyczą. Tam, gdzie ma to zastosowanie, możemy też zażądać okazania dowodu Państwa tożsamości oraz płatności dozwolonej przez prawo.
 • Prawo do poprawiania danych: Osoby, których dane dotyczą mogą złożyć wniosek o poprawienie przez nas niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody: Osoby, których dane dotyczą mogą w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie przez nas ich danych osobowych. Wycofanie zgody w takim przypadku nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych, realizowanego na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym przetwarzania zautomatyzowanego i profilowania: Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do osób, których dane dotyczą. Jednakże możemy bazować na informacjach udzielonych przez podmioty trzecie, jak na przykład agencje informacji kredytowej, które mogą dokonywać oceny osób, których dane dotyczą, na podstawie zautomatyzowanych decyzji. Profilowanie może być dokonywane w celach administracyjnych, jak na przykład w celu monitorowania tendencji wynikających z odwiedzin naszej witryny przez użytkownika, oraz w celu przesyłania adekwatnych reklam na urządzenia użytkowników. Będziemy honorować wniesione sprzeciwy pod warunkiem, że nie będziemy posiadać nadrzędnych ważnych i uzasadnionych powodów do kontynuowania przetwarzania, bądź innego zgodnego z prawem powodu do odmowy uwzględnienia takiego wniosku. Będziemy honorować każde ważne zgłoszenie wycofania zgody w odniesieniu do przekazów marketingowych.
  Prawo do usunięcia danych: Osoby, których dane dotyczą mogą zgłosić wniosek o usunięcie swoich danych osobowych. Będziemy honorować taki wniosek pod warunkiem, że nie wystąpi zgodny z prawem powód, by tego nie robić. Na przykład, mogą wystąpić nadrzędne, zgodne z prawem podstawy do zachowania danych osobowych, np. mające do nas zastosowanie obowiązki związane z przechowywaniem danych i dokumentów, których musimy przestrzegać.
 • Ograniczenie: Osoby, których dane dotyczą mogą zgłosić wniosek o ograniczenie przez nas przetwarzania ich danych osobowych w różnych sytuacjach. Będziemy honorować taki wniosek pod warunkiem, że nie będziemy mieli zgodnego z prawem powodu, by tego nie robić, na przykład wynikającego z przepisów prawa obowiązku dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w określony sposób.
 • Prawo do przenoszalności danych: W niektórych okolicznościach, osoby, których dane dotyczą mogą poprosić, by administrator udostępnił im kopię ich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej formie czytelnej dla urządzeń i przekazał ją innemu dostawcy takich samych lub podobnych usług. Nie uważamy, by prawo to odnosiło się do naszych usług. Jednakże, w takim zakresie w jakim będzie się ono do nich odnosić będziemy honorować taką prośbę. Proszę zwrócić uwagę, że przekazanie danych osobowych innemu świadczeniodawcy nie oznacza usunięcia danych osobowych takiej osoby – dane te mogą nadal być przechowywane w uzasadnionym celu zgodnym z prawem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Proponujemy, by osoby, których dane dotyczą, kontaktowały się z nami w kwestii wszelkich pytań czy skarg dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe. Tym niemniej, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpośrednio skontaktować się z odnośnym organem nadzorczym.

Z powyższych praw można skorzystać wysyłając do nas wiadomość mailową na poniższe adresy:

Miejsce

Adres e-mail 

EPL Niemcy

Bjoern.Braune@eplglobal.com

EPL Wielka Brytania

Sandipan.sengupta@eplglobal.com

EPL Polska 

a.grochowska@eplglobal.com

EPL Global

infosec@eplglobal.com

 

Osoba, której dane dotyczą powinna dołączyć kopię swojego dokumentu tożsamości lub analogiczne informacje (jeżeli będzie to przez nas wymagane oraz dozwolone przez prawo). Wniosek, który zostanie złożony przez inną osobę, bez przedstawienia dowodu na to, że jest on składany w sposób ważny w Państwa imieniu, zostanie odrzucony. Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie przekazywane nam dane identyfikacyjne będą zawsze przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz w prawnie dozwolonym zakresie.


Proszę zwrócić uwagę, że po złożeniu przez Państwa wniosku o usunięcie danych możemy być zmuszeni zachować niektóre z Państwa danych osobowych, w celu spełnienia odnoszących się do nas obowiązków wynikających z przepisów prawa lub postanowień umownych. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy mieć również prawo zachować niektóre z Państwa danych osobowych w celach związanych z naszą działalnością.


Mamy nadzieję, że zawsze jesteśmy w stanie należycie ustosunkować się do zapytań, jakie możecie Państwo mieć co do sposobu, w jaki przetwarzamy Wasze dane osobowe. Tym niemniej, w przypadku wątpliwości, których nie uda nam się rozstrzygnąć, macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu zajmującego się ochroną danych osobowych.


Dostęp do Państwa danych osobowych (bądź skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych uprawnień) nie podlega żadnej opłacie. Jednakże istnieje możliwość obciążenia Państwa uzasadnionymi kosztami w przypadku, gdy wniosek o udzielenie dostępu do danych będzie nieuzasadniony lub przesadny. Alternatywnie, możemy w takich okolicznościach odmówić zastosowania się do Państwa wniosku.


Może wystąpić konieczność uzyskania przez nas konkretnych informacji od Państwa celem potwierdzenia Państwa tożsamości i udzielenia dostępu do danych (lub umożliwienia Państwu skorzystania z pozostałych przysługujących uprawnień). Jest to kolejny, adekwatny środek bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie jest uprawniona do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem i poprosić o dodatkowe informacje odnoszące się do Państwa wniosku, aby przyspieszyć naszą reakcję.

Pliki cookie/analogiczne technologie, pliki logowania (ang. log files) i sygnały nawigacyjne w sieci (ang. web beacons)

Pliki cookie/ analogiczne technologie. Pliki cookie wykorzystujemy na podstawie udzielonego zezwolenia, przy czym określamy cele, w jakich ich używamy.

Pliki logowania. Gromadzimy informacje w formie plików logowania, które rejestrują aktywność w sieci i zbierają dane statyczne dotyczące historii przeglądania. Wpisy te są generowane automatycznie i umożliwiają usuwanie błędów, poprawę funkcjonalności oraz zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych.

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne w sieci (zwane również robakami internetowymi) to małe ciągi kodu, które dają możliwość dostarczenia obrazu graficznego na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu zwrotnego przekazywania danych do nas. Informacje zbierane za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych obejmują, między innymi, adres IP jak również informacje o tym, jak reagujecie Państwo na akcję mailingową (np. o której godzinie wiadomość email została otwarta, na jakie linki klikali Państwo w wiadomości, itp.) Z sygnałów nawigacyjnych będziemy korzystać na naszych stronach internetowych lub w wiadomościach mailowych, jakie do Państwa wysyłamy. Sygnały nawigacyjne wykorzystywane są przez nas w różnych celach, w tym, między innymi, w celu monitorowania ruchu na stronie www, zliczania niepowtarzalnych odwiedzin na stronie, w celach reklamowych, w tym oceny skuteczności marketingu mailowego, oraz w celu personalizacji stron. Szczegółowa polityka cookie jest dostępna poniżej.

Ochrona prywatności dzieci

Strona internetowa Essel Propack nie została w sposób celowy zaprojektowana ani nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat. Essel Propack w sposób świadomy nie pozwala na rejestrowanie się osób w wieku poniżej 18 lat w należących do niego serwisach internetowych ani na udostępnianie żadnych innych danych umożliwiających identyfikację takich osób.


Essel Propack nie próbuje ani nie zamierza otrzymywać żadnych danych osobowych od dzieci. W sytuacji, gdy jakikolwiek rodzic lub opiekun ma powody sądzić, że osoba nieletnia przekazała Essel Propack swoje dane osobowe bez jego uprzedniej zgody, powinien się skontaktować z naszym zespołem ds. obsługi klienta w celu dopilnowania, by takie dane osobowe zostały usunięte z serwisów Essel Propack.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do przypadkowego utracenia, wykorzystania, nieuprawnionego dostępu, modyfikacji czy ujawnienia Państwa danych osobowych. Dodatkowo dostęp do Państwa danych osobowych ograniczony został wyłącznie do tych naszych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i kontrahentów, którzy muszą się z nimi zapoznać. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe na nasze polecenie, oraz zobowiązani są do zachowania ich poufności.Wprowadziliśmy procedury, aby skutecznie radzić sobie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że doszło do naruszenia ochrony prywatności. W przypadku, gdy z mocy prawa jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o każdorazowym nieuprawnionym dostępie do Państwa danych osobowych, takie zawiadomienie możemy przekazać w formie elektronicznej, pisemnej lub – o ile jest to dozwolone przez prawo – telefonicznie. Ponadto, tam, gdzie wymaga tego prawo, o naruszeniu powiadomimy właściwy organ regulacyjny. Niemniej jednak, żaden sposób transmisji z wykorzystaniem internetu ani żaden sposób elektronicznego przechowywania danych nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.


Dokładamy wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem. Jednakże nie możemy wykluczyć wycieku lub naruszenia, na które nie mamy wpływu ani też błędu ludzkiego czy problemu natury technicznej.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych w skali globalnej

Prowadzimy działalność w skali globalnej, w związku z czym możemy przekazywać Państwa dane osobowe poszczególnym spółkom podmiotów stowarzyszonych Essel Propack czy osobom trzecim w różnych miejscach na całym świecie w ograniczonych celach opisanych w niniejszej „Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych”. W każdym przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przekazywane, przechowywane czy przetwarzane będziemy podejmować uzasadnione działania mające na celu ochronę prywatności Państwa danych osobowych. Ponadto, wykorzystując lub ujawniając dane osobowe przekazywane z Unii Europejskiej stosujemy standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, oraz podejmujemy inne środki zgodne z prawem unijnym, mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa danych.

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki, które przekierowują Państwa do naszych stron w mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Google +, oraz na YouTube czy też na inne strony, na których możemy być obecni w przyszłości. Te strony są hostowane na osobnych domenach, które stosują własną politykę zapewniania ochrony prywatności. W celu zapoznania się z taką polityką, proszę ją dokładnie przeczytać.

Zmiany “Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych”

Internet to nieustannie rozwijające się medium. Możemy co jakiś czas zmieniać naszą politykę prywatności, aby uwzględnić niezbędne zmiany technologii, obowiązującego prawa czy dowolnych innych aspektów. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian (w dowolnym momencie) w warunkach niniejszej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych czy w zasadach korzystania z naszych serwisów. Wszelkie dokonywane przez nas zmiany posiadać będą moc obowiązywania niezwłocznie po ich ogłoszeniu w formie nowej polityki na niniejszej stronie internetowej. Korzystanie przez Państwa ze strony internetowej lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem po opublikowaniu nowej polityki uznaje się za zaakceptowanie przez Państwa wprowadzonych zmian. Możemy również spróbować poinformować Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdym razie zalecamy, by raz na jakiś czas zapoznali się Państwo z niniejszą polityką dotyczącą ochrony danych, zamieszczoną na naszej stronie internetowej, w celu zagwarantowania, że znacie jej najświeższą wersję.

Skontaktujcie się z nami

Wsparcie

Jeżeli potrzebne są Państwu jakiekolwiek informacje czy wyjaśnienia odnośnie korzystania z Państwa danych osobowych lub z niniejszej polityki zapewniania prywatności danych lub składania zażaleń co do wykorzystywania Państwa danych osobowych, proszę skontaktować się z nami pod adresem infosec@eplglobal.com

Skargi i zażalenia

Jeżeli macie Państwo jakieś zapytania czy zażalenia dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania danych osobowych/ informacji czy dotyczące niniejszej polityki, proszę skontaktować się z naszymi koordynatorami ds. ochrony prywatności.

Mechanizm zadośćuczynienia

Wszelkie skargi i zażalenia, informacje o nadużyciach czy wątpliwości dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa informacji lub naruszenia niniejszych warunków będą niezwłocznie przekazywane wyznaczonemu specjaliście ds. skarg i zażaleń, zgodnie z poniższym, w formie pisemnej lub drogą mailową z elektronicznym podpisem na adres infosec@eplglobal.com.

Uprzejmie prosimy, by zgłaszając swoją skargę, podali Państwo następujące informacje:

 1. Identyfikacja przekazanych przez Państwa informacji;
 2. Wyraźne stwierdzenie, czy informacje te stanowią dane osobowe czy wrażliwe dane osobowe;
 3. Państwa adres, numer telefonu lub adres e-mail;
 4. Oświadczenie, że działając w dobrej wierze sądzicie Państwo, że informacje były przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub że zostały ujawnione w sposób nieuprawniony, w zależności od okoliczności;
 5. Oświadczenie, pod karą za krzywoprzysięstwo, że informacje w zawiadomieniu są dokładne oraz że informacje, których dotyczy skarga należą do Państwa;
 6. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w przypadku, gdy macie jakieś zapytania/ sugestie dotyczące polityki prywatności, posługując się danymi kontaktowymi podanymi powyżej.

 

EPL Poland nie ponosi odpowiedzialności za żadne zawiadomienia, które zostały zaadresowane do osób innych niż konkretne osoby wyznaczone na potrzeby niniejszej polityki.

 

Polityka plików cookie

EPL Poand (“my”, “EPL”) ma świadomość, że ochrona danych jest bardzo ważna dla osoby, której dane dotyczą (“Państwo”, “użytkownik”, “subskrybent”) oraz zależy nam na tym, by w sposób przejrzysty informować o technologiach, z jakich korzystamy. W niniejszej Polityce plików cookie wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego pliki cookie i inne podobne technologie mogą być przechowywane oraz wykorzystywane na Państwa urządzeniach podczas odwiedzania lub korzystania ze strony internetowej czy aplikacji EPL Poland, która zawiera link do niniejszej Polityki (razem zwane “Stronami”). Niniejszą Politykę plików cookie należy rozpatrywać łącznie z naszą Polityką prywatności i warunkami korzystania z naszych serwisów.

Czym są pliki cookie i inne technologie śledzenia?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony. Umożliwia on stronie zapamiętanie Państwa działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musicie ich Państwo ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wracacie do tej witryny lub gdy przeglądacie inne strony. Inne technologie śledzenia działają podobnie do plików cookie – poprzez umieszczanie małych plików danych na Państwa urządzeniach lub monitorowanie Państwa aktywności na stronie umożliwiają one zbieranie informacji o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszych stron internetowych. Dzięki temu nasze strony internetowe potrafią odróżnić Państwa urządzenie od urządzeń innych ich użytkowników. Poniższe informacje na temat plików cookie mają również zastosowanie do innych wyżej wspomnianych technologii śledzenia.

W jaki sposób nasze strony internetowe korzystają z plików cookie i innych technologii śledzenia?

Używamy plików cookie w celu zbierania informacji w momencie, gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę lub korzystacie z innych serwisów Essel Propack. Korzystamy z plików cookie w różnych celach, w tym między innymi:

 • w celu świadczenia usług przez Essel Propack
 • w celu przekazywania Państwu niespersonalizowanych lub spersonalizowanych reklam
 • w celu identyfikacji Państwa lokalizacji
 • w celu identyfikacji przeglądarki i urządzenia, z którego Państwo korzystacie
 • w celach statystycznych i badawczych

Pomiar i analizowanie użytkowników korzystających z każdej strony w celu polepszenia komfortu korzystania, przeglądania lub poprawy widoczności treści;

Pomiar rzetelności strony internetowej dzięki analizowaniu liczby odwiedzin na stronie w czasie rzeczywistym, oraz oferowanie różnych reklam, które są dopasowane do obszarów zainteresowania użytkowników;

Pliki cookie mogą być także zachowywane za pomocą narzędzi używanych przez media społecznościowe, jeżeli korzystają Państwo z takich funkcjonalności (np. Facebook, Twitter).

Rodzaje plików cookie
“Wewnętrzne pliki cookie” (ang. first-party cookiers) są to pliki cookie, które należą do nas i które umieszczamy na Państwa urządzeniu lub takie, które są umieszczane przez witrynę, która jest odwiedzana przez użytkownika w danym momencie (np. pliki cookie umieszczane przez Grupę EPL).

Domena 

Nazwa pliku cookie 

Cel

Termin ważności

Rodzaj

eplpoland.pl

catAccCookies

Określa, czy odwiedzający zaznaczył pole akceptacji plików cookie. Dzięki temu, pole akceptacji plików cookie nie wyświetli się podczas ponownego wejścia na stronę.

29 dni 

HTTP

eplpoland.pl

_ga

Rejestruje unikalny identyfikator, który wykorzystywany jest do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

2 lata

HTTP

eplpoland.pl

_gat

Wykorzystywany przez Google Analytics w celu ograniczenia przepustowości na witrynach o dużym natężeniu ruchu 

1 dzień

HTTP

eplpoland.pl

_gid

Rejestruje unikalny identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

1 dzień

HTTP

eplpoland.pl

r/collect

Ten plik cookie wykorzystywany jest do przesyłania do Google Analytics danych dotyczących urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi on użytkownika na poszczególnych urządzeniach oraz w różnych kanałach marketingowych.

sesja

Pixel

”Zewnętrzne pliki cookie” (ang. third-party cookies) to pliki cookie umieszczane na Państwa urządzeniu przez podmiot trzeci za pośrednictwem naszej witryny (na przykład, agencje reklamowe mogą umieścić na naszej witrynie swoje pliki cookie, które będą zbierać informacje umożliwiające śledzenie i dostarczać Państwu odpowiednie reklamy).
Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:
Trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies) Z trwałych plików cookie korzystamy w celu poprawy komfortu użytkowania przez Państwa naszych witryn. Na przykład dzięki zapisaniu wyrażonej przez Państwa akceptacji dla naszej polityki plików cookie usuwana jest wiadomość o plikach cookie, która pojawia się w momencie, gdy pierwszy raz odwiedzacie Państwo naszą witrynę.
Sesyjne pliki cookie (ang. session cookies) Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i są one usuwane z Państwa urządzenia w momencie wyłączenia przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki cookie pomagają nam śledzić sposób korzystania z internetu, jak opisano powyżej.
Macie Państwo możliwość odrzucenia plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jednakże jeżeli wybierzecie Państwo takie ustawienie, możecie nie mieć możliwości dostępu do niektórych elementów Stron. O ile nie wybraliście Państwo ustawień przeglądarki skutkujących odrzuceniem plików cookie, nasz system sprawdzi, czy urządzenie będzie mogło obsługiwać pliki cookie w momencie, gdy skierujecie przeglądarkę na nasze Strony.
Dane zbierane przez witryny internetowe i/lub za pośrednictwem plików cookie, które mogą zostać umieszczone na Państwa komputerze, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji celów wskazanych powyżej. W każdym razie, takie informacje będą przechowywane w naszej bazie danych do momentu, gdy otrzymamy Państwa wyraźną zgodę na usunięcie wszystkich przechowywanych plików cookie.
Pliki cookie dzielimy na następujące kategorie:

Bezwzględnie konieczne /techniczne

Ten rodzaj plików cookie jest niezbędny w celu umożliwienia nam obsługiwania naszych Stron i korzystania z nich przez Państwa zgodnie z Państwa życzeniem. Te pliki cookie pozwalają nam, na przykład, rozpoznać, czy utworzyliście Państwo konto i zalogowaliście się/ wylogowaliście się w celu dostępu do treści zawartych na Stronie. Należą do nich również pliki cookie, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa wcześniejszych działań w trakcie tej samej sesji oraz zabezpieczenie naszych stron.

Analityczne/badające skuteczność funkcjonowania strony

Te pliki cookie są wykorzystywane przez nas lub przez zewnętrznych usługodawców w celu analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron oraz na ile są one skuteczne. Na przykład, takie pliki cookie monitorują, jakie treści są najczęściej odwiedzane, obserwują historię oraz lokalizacje, z których pochodzą użytkownicy. Jeżeli zapiszecie się Państwo do newslettera czy w inny sposób zarejestrujecie się na Stronie, pliki te mogą zostać skorelowane z Państwem. Do takich plików cookie należą, na przykład, pliki cookie Google Analytics czy Comscore.

Funkcjonalność

Te pliki cookie umożliwiają nam obsługiwanie Stron zgodnie z wyborami, jakich Państwo dokonujecie. Dzięki nim możemy “zapamiętywać” Państwa pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Na przykład jesteśmy w stanie rozpoznać Państwa nazwę użytkownika oraz pamiętać, w jaki sposób spersonalizowali Państwo Strony i serwisy, dostosowując wielkość tekstu, czcionkę, język i inne elementy stron internetowych, które można zmienić i dzięki temu zapewnić analogiczną personalizację podczas kolejnych odwiedzin.

Pliki cookie reklamowe lub do targetowania.

Te pliki cookie wykorzystywane są w celu dostarczania treści, które pasują do Państwa i Państwa zainteresowań. Wykorzystywane są one również dla celów reklamy ukierunkowanej lub do ograniczania częstotliwości wyświetlania się danej reklamy, a także pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych na stronach internetowych Grupy Essel Propack oraz na innych stronach. Zapamiętują one to, że odwiedziliście Państwo którąś z naszych stron, przy czym taka informacja udostępniana jest innym podmiotom, np. reklamodawcom czy naszym agencjom. Te pliki cookie mogą być również połączone z funkcjonalnością strony zapewnianą przez podmioty trzecie, np. Google DFP czy Affinity.

Czy te pliki cookie zbierają dane osobowe /są w stanie mnie zidentyfikować?

Większość rodzajów plików cookie śledzi użytkowników na podstawie ID ich urządzenia lub adresu IP, dlatego mogą one zbierać dane osobowe.

W zależności od rodzaju plików cookie wykorzystywanych przez odnośny podmiot zewnętrzny, informacje zbierane przez te pliki mogą obejmować dane osobowe, przy czym nie będą one w stanie bezpośrednio zidentyfikować Państwa jako konkretnej osoby ani uzyskać Państwa danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu komórkowego.

Zarządzanie reklamowymi plikami cookie
Proszę zwrócić uwagę, że jeśli zechcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam nie oznacza to, że podczas odwiedzin na naszej Stronie internetowej będzie wyświetlać się mniej reklam. Oznacza to jedynie, że reklamy, które będą się Państwu wyświetlały nie będą spersonalizowane pod kątem Państwa potrzeb.

Jednak jeśli mimo to będziecie chcieli wyłączyć reklamowe pliki cookie możecie Państwo to zrobić, odwiedzając stronę porad dla użytkowników w Internetowym Biurze Reklamy, Youronlinechoices.com Uzyskacie tam Państwo wykaz wszystkich plików cookie jakie są aktualnie ustawione na waszym urządzeniu oraz informację, jak zrezygnować z każdego z nich.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zrezygnować z reklam dostosowywanych do zainteresowań w różnych sieciach reklamowych należy przejść do (w przypadku Unii Europejskiej): www.youronlinechoices.eu

W jaki sposób mogę odmówić lub wycofać moją zgodę na wykorzystywanie plików cookie?

Jeżeli nie chcecie Państwo, by pliki cookie były instalowane na waszym urządzeniu, możecie odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by odrzucała wszystkie lub część plików cookie i informowała Państwa, gdy jakiś plik cookie będzie umieszczany na waszym urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale ‘pomoc’/ ‘narzędzia’ lub ‘edycja’ dotyczącym ustawień plików cookie w Państwa przeglądarce, np. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox itp.

Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Państwa przeglądarka jest ustawiona w taki sposób, że blokowane są wszystkie pliki cookie (w tym bezwzględnie konieczne pliki cookie) może się okazać, że nie macie możliwości dostępu lub korzystania ze wszystkich lub niektórych części bądź funkcjonalności naszych Stron internetowych.

Jeżeli będziecie chcieli usunąć wcześniej zachowane pliki cookie, to można je usunąć ręcznie w dowolnym momencie. Jednakże to nie sprawi, że strony internetowe przestaną umieszczać kolejne pliki cookie na Państwa urządzeniu, o ile nie zmienicie ustawień swojej przeglądarki internetowej zgodnie z powyższym opisem.

Więcej informacji na temat tworzenia profili użytkownika oraz posługiwania się reklamowymi plikami cookie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu – w przypadku użytkowników w Europie lub www.aboutads.info/choices – w przypadku użytkowników w USA.

 

Baner zgody na pliki cookie


Na naszych stronach internetowych i tablicach wyświetli się Państwu „baner zgody na pliki cookie”. Jeżeli udzielicie Państwo zgody za jego pośrednictwem, zarówno my jak i współpracujący z nami reklamodawcy będą mogli umieszczać reklamowe pliki cookie na stronie, którą będziecie odwiedzać oraz na naszych pozostałych stronach, tablicach czy serwisach. Będziemy wyświetlać ten baner co jakiś czas, na wypadek, gdyby zmienili Państwo zdanie.

2020 bBranding

EPL Poland sp. z o.o.  podaje do publicznej wiadomości informację o strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w celu realizacji obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT).